Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2011-2012

ΘΕΜΑ : «Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2011-2012»
 
H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ ΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) « ομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
β. του Ν. 682/1977 (Α΄ 244) «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων»
γ. του άρθρου 18 του Ν. 3475/2006 (Α΄146) «Οργάνωση και λειτουργία της ευτεροβάθμιας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
δ. το άρθρο 1 του Π. . 104/1079 (Α΄ 23) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους, υπηρεσιακών βιβλίων, εγγραφών, μετεγγραφών, φοιτήσεως, διαγωγής και τιμητικών διακρίσεων των μαθητών των σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης», έτσι όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του Π. . 123/1987 ( Α΄ 68)
ε. του άρθρου 3 Π. . 409/1994 (Α΄ 90) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
στ. του άρθρου 2 του Π. . 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π. . 12/2009 (Α΄ 22).
ζ. Της υπ’ αριθμ. 27528/ΣΤ5/15-03-2012 (Β΄ 763) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας , ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου». ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ: 1269 / τ. Β΄ / 11-04-2012 ΑΔΑ: Β49Κ9-ΤΗΧ
2. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
3. τις ανάγκες της Υπηρεσίας για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Αποφασίζουμε
ορίζεται ως ημερομηνία λήξης μαθημάτων του διδακτικού έτους 2011-2012 των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και των Επαγγελματικών Σχολών της χώρας η 17η Μαΐου 2012, ημέρα Πέμπτη. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.                                                              
Η YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: