Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 20121

1] ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ
2] ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

Τα τρία τέκνα μπορεί να προέρχονται από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως
αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων
μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.
 
Απόφοιτοι 2012 και έξης:
Απαλείφονται τα ηλικιακά όρια και από τους πολυτέκνους και από τους τρίτεκνους.
Συγκεκριμένα, διατηρείται ισοβίως η πολυτεκνική ιδιότητα και απαλείφεται το ηλικιακό όριο του 26ου έτους στην περίπτωση των τρίτεκνων.
 
3] ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ποιους αφορούν τα κοινωνικά κριτήρια.
Α. Αυτούς που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Α.Σ.Κ.Τ. ή στην ΑΣΠΑΙΤΕ καθώς και στις ΑΣΤΕ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης
κατοικίας των γονέων τους. Η έννοια της διαφορετικής πόλης από αυτή της μόνιμης κατοικίας είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας.
Β. Αυτούς που είναι ορφανοί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα.
Γ. Αυτούς που έχουν γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή
νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% (δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 67%).
Δ. Αυτούς που είναι τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄).
Ε. Αυτούς που είναι πολύδυμα τέκνα, εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι απο :
- το νόμο 4071/2012
-το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με ΑΔΑ: Β49Ψ9-ΠΓΨ

Δεν υπάρχουν σχόλια: