Σελίδες

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της Γ.Γ.Ν.Γ. για την ανάδειξη και προστασία της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

«Μάθε για τη βιοποικιλότητα, είσαι κι εσύ ένας κρίκος της αλυσίδας!»

1. Σκοπός – αντικείμενο του προγράμματος
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, για πρώτη φορά στα 30 χρόνια λειτουργίας της αναλαμβάνει την πρωτοβουλία εκπόνησης δικού της προγράμματος οικολογικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των νέων. Κεντρικός άξονας του εν λόγω προγράμματος είναι η σημασία της διατήρησης και προστασίας της ελληνικής (και όχι μόνο) βιοποικιλότητας, ως έκφανση της αρχής της διαγενεακής αλληλεγγύης στον τομέα του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την οποία, η κάθε γενιά οφείλει να παραδώσει στην επόμενη κατ΄ ελάχιστον το ίδιο επίπεδο φυσικού περιβάλλοντος με αυτό που έλαβε από την προηγούμενη. Αφορμή για την εκκίνηση του Προγράμματος, αποτέλεσε η ανακήρυξη του 2010 από τον Ο.Η.Ε. ως παγκόσμιου έτους  αφιερωμένου στην προστασία της βιοποικιλότητας με στόχο τη λήψη μέτρων για την ανάσχεση του ρυθμού εξαφάνισης των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η κλιματική αλλαγή και η συνεχής υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος έχουν καταστήσει περισσότερο από ποτέ επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για την ανάσχεση αυτής της πορείας, τόσο σε επίπεδο πολιτείας όσο και σε ατομικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η συλλογική προσπάθεια όλων και ιδίως των νέων, που υφίστανται ήδη αλλά και θα υποστούν περισσότερο από όλους στο μέλλον, τις συνέπειες της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Είναι σημαντικό οι νέοι να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι η απώλεια των ειδών της πανίδας και της χλωρίδας από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο ίδιο τους το μέλλον, στην ποιότητα ζωής τους αλλά ακόμα και στην οικονομία. Για το λόγο αυτό, το Πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, στοχεύει και στην ανάδειξη της οικονομικής αξίας της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της προοπτικής που αυτή μπορεί να δημιουργήσει για την τοπική κοινωνία όπως είναι η διατήρηση θέσεων εργασίας ή δημιουργία νέων, η φιλική προς το περιβάλλον τουριστική ανάπτυξη κ.α. Η διατήρηση των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας αποτελεί απαίτηση και δικαίωμα της νέας γενιάς.
Παράλληλα, η αρχή της διαγενεακής αλληλεγγύης, η συνειδητοποίηση της σημασίας της και η μετάδοσή της ως αξίας και τρόπου σκέψης στη νέα γενιά, αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής και των προτεραιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, σε μια ευρύτερη προσπάθεια έμπνευσης των νέων και συλλογικής αλλαγής νοοτροπίας.

 2. Κοινωνική στόχευση του Προγράμματος
Ομάδα στόχος του Προγράμματος είναι πρωτίστως οι νέοι (και έμμεσα όλοι οι πολίτες), και πιο συγκεκριμένα:
• 18-35: Νέοι/ες πολίτες των οποίων την καθημερινότητα θα επηρεάσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη, καθώς σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία αναμένεται να τα βιώσουν σύντομα και απότομα.
• 12-18: Μαθητές, καθώς αποτελούν τη μαγιά της νέας γενιάς, η οποία μπορεί εν δυνάμει να αλλάξει την επικρατούσα νοοτροπία και να απαιτήσει ένα καλύτερο μέλλον για τον πλανήτη.

3. Χρονοδιάγραμμα
Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση του Προγράμματος έχει ξεκινήσει από το τέλος του 2010. Η υλοποίηση του ξεκινά εντός του 2012 με προοπτική συνέχισης και διατήρησης των δράσεων έως και το 2013.

4. Χρηματοδότηση
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/Προγράμματα Νεολαίας).

Δεν υπάρχουν σχόλια: