Σελίδες

Σάββατο 21 Απριλίου 2012

Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο (ΦΕΚ 1129 /10-4-2012)


Αριθμ. 32239/Γ2  Διδασκαλία ξένων γλωσσών στο Γενικό Λύκειο.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις με αρ. 63447/Γ2/27−06−2005 (ΦΕΚ Β΄ 921) και 59609/Γ2/25−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) Υπουργικές Αποφάσεις που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα του
Γενικού Λυκείου.
3. Την 27528/ΣΤ5/15−03−2012 (ΦΕΚ Β΄ 763) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Τη με αριθμ. 1/2012 Πράξη του Τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασιζουμε:

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν ως ξένη γλώσσα μία από τις γλώσσες που διδάχτηκαν στο Γυμνάσιο, μεταξύ της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.
Τα τμήματα ξένων γλωσσών συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών και ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι
δεκατέσσερις (14). Σε απομονωμένες σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα και με δώδεκα (12) μαθητές.
Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2012− 2013 καθώς και οι μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολικού έτους 2013−2014 θα συνεχίσουν
να διδάσκονται ως Α΄ ξένη γλώσσα τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το σχ. έτος 2011−12.
Επίσης, οι μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2012−2013 μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα επιλογής μία δεύτερη ξένη Γλώσσα, μεταξύ τηςΑγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, ανεξάρτητα εάν την έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο και διαφορετική από την Α΄ ξένη γλώσσα.
Για τη λειτουργία των τμημάτων ξένων γλωσσών ως μαθημάτων επιλογής ισχύει η με αρ. πρωτ. Γ2/4521/28−08−2001 (ΦΕΚ Β΄ 1168) Υπουργική Απόφαση που ορίζει
τη λειτουργία των κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής.
Η με αρ. πρωτ. 86160/Γ2/28−07−2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1966) καταργείται.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012−13.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2012
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: